درباره ما

شرکت سایبان پی مفتخر است به ارائه خدمات منحصر به فرد در حوزه صنعت پرداخت کشور

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ هدف ارائه راهکارهای ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻋﺮﺻﻪ ارائه خدمات ﺑﻪ روز ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ پایه گذاری شده است.

سایبان پی ﺑﺎ برخورداری از تیم دانش بنیان، ترکیبی از نیروهای با سوابق بیست ساله و نیروهای جوان متخصص در زمینه‌های خدمات بانکی به همراه بهره‌ﮔﯿﺮی از ﻓﻨﺎوری‌های اﻣﻨﯿﺘﯽ روز دﻧﯿﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارهای ﻧﻮﯾﻦ توانسته است پاسخگوی سطح بالاتری از توقعات و نیازهای صنعت پرداخت کشور باشد.  

بنیان گذاران

  1. صفحه اصلی
  2. /
  3. درباره ما